Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden
 
1. Algemeen
 1. 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle producten en diensten van SAB
 2. Fotografie & Media. Bij het afnemen van producten en diensten gaat u automatisch akkoord
 3. met deze voorwaarden.
 4. 2. Heeft u bezwaar tegen deze voorwaarden, dan kunt u dat enkel schriftelijk en voorafgaand
 5. aan de dienst kenbaar maken en kan indien nodig een aangepaste overeenkomst worden
 6. gesloten.
2. Fotoreportages
 1. 1. U kiest voor SAB Fotografie omdat de stijl van deze fotograaf u aanspreekt, de fotograaf is
 2. vrij haar artistieke kennis en inzicht in de reportage toe te passen.
 3. 2. Uit iedere fotoreportage zal een selectie van de foto’s worden gemaakt. De fotograaf zal een
 4. selectie maken van de naar haar inzicht beste foto’s. De fotograaf is vrij om naar eigen inzicht
 5. te beoordelen welke foto’s wel en welke foto’s niet geschikt zijn om aan u te tonen. U kunt
 6. geen beroep doen op foto’s die volgens de fotograaf niet geschikt zijn om te tonen.
 7. 3. Binnen maximaal 7 dagen na uw reportage zal een overzicht van de foto’s verstuurd worden
 8. via WeTransfer. Hieruit kunt u kiezen welke digitale bestanden of afdrukken u wilt bestellen.
 9. Deze voorbeeldfoto’s zijn uitsluitend bestemd om uw keuze uit te maken, en mogen in geen
 10. geval gebruikt of gepubliceerd worden op welke wijze dan ook.
3. Teksten
 1. 1. U kiest voor SAB Fotografie & Media omdat de schrijfstijl u aanspreekt, de tekstschrijver is vrij
 2. haar artistieke kennis en inzicht op teksten toe te passen.
 3. 2. Teksten ontstaan vanuit een interview, verstrekte informatie of opgezochte/verkregen
 4. informatie. SAB Fotografie & Media kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de onjuistheden
 5. van deze informatie.
 6. 3. Op de aangeleverde teksten zijn twee rondes met kleine wijzigingen van toepassing om
 7. eventuele onjuistheden en fouten uit de teksten te verwijderen. Hierbij is het niet meer mogelijk
 8. om na de eerste versie kosteloos de opdracht aan te passen. Hier wordt een aparte meerprijs
 9. voor overeengekomen.
 10. 4. Op of voor de afgesproken deadline zullen de teksten per mail in een Word-bestand worden
 11. aangeleverd.
4. Boekingen
 1. 1. Het aanvragen van een offerte is geheel vrijblijvend. De offerte is 14 dagen geldig en dient
 2. hierna opnieuw afgestemd te worden.
 3. 2. Een opdracht boeken kan telefonisch, per e-mail, Whatsapp of per privé bericht op facebook.
 4. 3. De tarieven op de website zijn exclusief reiskosten, voor particulieren inclusief BTW.
 5. 4. Na afloop van de opdracht wordt op basis van de afgesproken prijs, de reiskosten en de
 6. eventueel bijkomende kosten voor nabestellingen of meerwerk een factuur opgesteld. Deze
 7. factuur ontvangt u na de levering van de diensten.
 8. 5. Helaas is het weer een onstabiele factor en kan dit op voorhand niet altijd goed ingeschat
 9. worden. Bij regen, hagel, onweer of storm kan de fotoreportage niet buiten plaatsvinden. In
 10. overleg kan worden besloten om de reportage naar een binnen locatie te verplaatsen of de
 11. datum en/of tijd te verzetten zonder extra bijkomende kosten. Het besluit van de fotograaf is
 12. hierbij doorslaggevend.
 13. 6. Het boeken van een opdracht is niet vrijblijvend en kan niet kosteloos worden geannuleerd.
 14. Indien de opdrachtgever ervoor kiest om binnen 72 uur voor de opdracht plaats vindt, deze
 15. te annuleren wordt er 50% van het afgesproken bedrag in rekening gebracht. Bij een
 16. annulering buiten deze 72 uur wordt het gehele bedrag in rekening gebracht indien anders
 17. afgesproken.
 18. 7. Uw reportage en uw foto’s zijn voor u persoonlijk gemaakt, daarom is teruggave van geld
 19. helaas in geen enkel geval mogelijk.
5. Betalingen & Levertijd
 1. 1. Door een bestelling te plaatsen geeft u te kennen, dat u met deze betalingsvoorwaarden
 2. akkoord gaat. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen, tenzij schriftelijk
 3. anders is overeengekomen in overleg met beide partijen.
 4. 2. U ontvangt na de opdracht een factuur via de mail of andere contactmogelijkheid indien
 5. aangegeven.
 6. 3. De betalingstermijn van uw factuur is 14 dagen, tenzij anders overeengekomen. Indien u het
 7. verschuldigde bedrag niet of niet volledig voldaan heeft binnen de betalingstermijn, wordt
 8. het openstaande bedrag na twee herinneringen verhoogd met 5,- euro administratiekosten
 9. plus de geldende wettelijke rente. Is het bedrag na een 3e herinnering na factuurdatum nog
 10. niet volledig voldaan, dan zijn wij genoodzaakt u in gebreke te stellen en de vordering uit
 11. handen te geven aan een incasso bureau. Alle bijkomende kosten zijn dan voor uw rekening.
 12. 4. De levertijd kan per product verschillen. U kunt indien gewenst de geschatte levertijd
 13. opvragen.
 14. 5. Fotoproducten zijn fragiel. Kiest u ervoor de bestelling te laten verzenden per post? Dan is de
 15. bestelling vanaf het moment van verzending voor uw risico.
6. Cadeaubonnen
 1. 1. Het is mogelijk om een cadeaubon te bestellen vanaf € 10,- of een door u te bepalen bedrag
 2. bij SAB Fotografie & Media. Deze cadeaubon kan besteed worden aan een fotoreportage of
 3. nabestellingen (zowel digitaal als drukwerk).
 4. 2. De cadeaubon kan niet retour genomen worden en kan niet worden ingewisseld voor geld.
 5. 3. Een cadeaubon is geldig zolang SAB Fotografie & Media bestaat.
 6. 4. De waarde van de cadeaubon wordt als korting verrekend op het totaalbedrag van de
 7. bestelling en kan enkel in één keer gebruikt worden. Na gebruik ontvangt u geen geld of
 8. tegoed retour indien de bestelling een lagere waarde heeft dan de waarde van een
 9. cadeaubon.
 10. 5. Er mogen meerdere cadeaubonnen gecombineerd worden bij eenzelfde bestelling.
7. Klachten, Aansprakelijkheid & Verantwoordelijkheid
 1. 1. Mocht u niet tevreden zijn met de resultaten van een opdracht, dan wordt eerst samen met
 2. SAB Fotografie & Media gekeken naar een passende oplossing. Klachten betreffende het
 3. geleverde werk dienen zo spoedig mogelijk, in ieder geval binnen 7 werk- dagen na levering
 4. van de opdracht schriftelijk aan SAB Fotografie & Media te worden verteld. Wanneer SAB
 5. Fotografie & Media de klachten gegrond acht, kan zij ervoor kiezen om binnen een redelijke
 6. termijn het afgekeurde werk te herstellen of opnieuw op te leveren.
 7.  
 8. 2. Het is in geen geval mogelijk om geld terug te eisen. Bij ontevredenheid zal er eventueel een
 9. nieuwe afspraak worden gemaakt om alsnog het gewenste doel te bereiken. Dit is uitsluitend
 10. mogelijk als er binnen 10 dagen een officiële klacht is ingediend.
 11. 3. Het is in geen geval mogelijk om (schade)claims te leggen op de fotograaf, in welke zin dan
 12. ook.
 13. 4. U bent tijdens de fotoreportage zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor uzelf en uw
 14. eigendommen. Schade aan uzelf, uw eigendommen en aan anderen is in de breedste zin van
 15. het woord op geen enkele wijze te verhalen op de fotograaf.
 16. 5. Deelname aan een fotoreportage is volledig voor uw eigen risico.
8. Auteursrechten & Publicaties
 1. 1. Auteursrechten (en andere rechten die door de Nederlandse wet aan de fotograaf
 2. toegeschreven worden) van alle reportages blijven altijd in het bezit van SAB Fotografie &
 3. Media. Op alle door SAB Fotografie & Media gemaakte foto’s en geschreven teksten rust
 4. auteursrecht.
 5. 2. Op geleverde foto’s rusten altijd de auteursrechten van de fotograaf. U koopt een digitale
 6. foto of afdruk, niet de rechten op de foto. Indien u een foto wilt gebruiken of publiceren,
 7. moet u hiervoor altijd voorafgaande schriftelijke toestemming vragen bij de fotograaf. Bij
 8. een particuliere opdracht is het toegestaan om uw digitale foto’s met logo te plaatsen op uw
 9. persoonlijke Social Media pagina’s, tenzij anders is overeengekomen.
 10. 3. Iedere toestemming voor publicatie is slechts rechtsgeldig via een schriftelijke overeenkomst
 11. met de fotograaf (Licentie), deze moet u op ieder verzoek van de fotograaf kunnen tonen.
 12. 4. Het is niet toegestaan producten te vermeerderen, aan te passen of te publiceren zonder
 13. voorafgaande schriftelijke toestemming van SAB Fotografie & Media. Ook digitale bestanden
 14. zijn auteursrechtelijk beschermd en dus uitsluitend voor uw eigen gebruik en niet voor
 15. publicatie. Hierbij mogen de foto’s niet zelf bewerkt worden of voorzien worden van een
 16. filter. Dit is ook van toepassing op het naschilderen van foto’s.
 17. 5. Indien u tekst- of beeldmateriaal van SAB Fotografie & Media wilt gebruiken voor publicaties
 18. van welke aard dan ook, neem dan vooraf contact op. Er zal een passende vergoeding
 19. worden besproken.
 20. 6. Bij iedere vorm van overeengekomen publicatie dient duidelijk bij de foto vermeldt te
 21. worden dat de foto is gemaakt door SAB Fotografie & Media. Dit kan door het plaatsen van
 22. een foto met goed zichtbaar watermerk, het vermelden van de website www.sab-
 23. fotografie.nl, vermelden van: “Foto/Tekst: SAB Fotografie (& Media)" of het taggen van de
 24. bedrijfspagina van SAB Fotografie & Media op Instagram of Facebook. Bij het niet nakomen
 25. van deze voorwaarde komt SAB Fotografie & Media een extra vergoeding toe van tenminste
 26. 100% van het bedrag verschuldigd aan publicatie rechten.
 27. 8. Geen enkel gebruik van het fotografische werk op welke wijze dan ook is toegestaan, zo lang
 28. u enige uitstaande factuur van de fotograaf nog niet voldaan of anderszins nog niet geheel
 29. heeft voldaan aan enigerlei verplichting voortvloeiende uit welke overeenkomst met de
 30. fotograaf dan ook.
 31. 9. Ieder gebruik van een fotografisch werk dat niet is overeengekomen wordt beschouwd als
 32. een inbreuk op het auteursrecht van de fotografe. Bij inbreuk komt de fotografe een
 33. vergoeding toe ter hoogte van tenminste 3 maal de door de fotografe gebruikelijk
 34. gehanteerde vergoeding voor een dergelijke vorm van gebruik met een minimum van 250
 35. euro.
 36. 10. Als houder van het auteursrecht heeft SAB Fotografie & Media het recht om foto’s of teksten
 37. van een opdracht ten aller tijde naar eigen inzicht te gebruiken, verkopen aan derden en te 
 38. publiceren. De fotograaf is niet verplicht dit te melden, maar zal bij personen die herkenbaar
 39. in beeld komen haar best doen om u hiervan op de hoogte te stellen van de publicatie.
9. Bewijsexemplaar
Bij openbaarmaking van een Fotografisch werk dient de Wederpartij terstond en zonder
kostenberekening een bewijsexemplaar van de publicatie aan SAB Fotografie & Media te doen
toekomen. Dit kan verstuurd worden naar:
SAB Fotografie & Media
Maliskampsestraat 67
5248 NR Rosmalen